Sveiki.
Nesenai atidarytoje ilgamečiui VU rektoriui prof. Jonui Kubiliui skirtoje parodoje eksponuojamas vienas įdomus dokumentas, kurį ir norėčiau pacituoti šiame įraše.

Prof. J. Kubilius, ilgametė VU bibliotekos direktorė B. Butkevičienė, prof. V. B. Pšibilskis, VU bibliotekos generalinė direktorė I. Krivienė ir prof. D. Kaunas parodos atidarymo metu.

 Teksto autorius ir data nėra žinomi, tačiau galima spręsti, kad jis atsirado po Nepriklausomybės paskelbimo. Dokumento stilius ir kalba netaisyti.
„Prof. habl. dr. Jonas Kubilius priklauso prie rektorių, kurie suprato ir yra įsitikinę, kad aukštosios mokyklos biblioteka yra universiteto širdis. Gal tokiai pažiūrai turėjo įtakos rektoriaus būdas ir išsilavinimas, jo gyvas susidomėjimas įvairiomis mokslo sritimis, o ne vien matematika, jo jautrumas meno reiškiniams, plati visuomeninė veikla, platus apsiskaitymas.

Baltoji salė.

Užėmęs Vilniaus universiteto rektoriaus postą, jis iš karto susidūrė su įvairiausiomis problemomis, tiek mokslinėmis ir mokymo, tiek ir ūkinėmis-administracinėmis. Tarp jų didelį rūpestį kėlė mokslinė biblioteka. Pokario metais ji egzistavo varganomis sąlygomis. Nesiskaityta su tuo, kad ji – seniausias kultūros židinys rytų Europos regione, kad joje saugoma didžiausios vertės kultūros paminklai, kad ji turėjo didžiausią ir judriausią skaitytojų kontingentą. Apie to meto sąlygas liudija ir toks faktas, kad bibliotekos tarnautojai buvo priversti žiemą vaikščioti į visiškai nešildomas knygų saugyklas tik su šilta žiemine apranga, nes ten teko dirbti tarsi atvirame lauke.

Knygų saugykla Baltojoje salėje.

Rektoriui teko šauktis aukščiausios valstybinės valdžios instancijų, nes respublikoje buvo sunku paruošti įprastą valdininkišką inspekcija. Rektoriaus pastangomis pavyko sutvarkyti ir bibliotekos, ir  viso universiteto pastato būtiniausias reikšmes.

VU Kolonų salė.

Tada iškilo didžioji visų bibliotekų problema: kur sutalpinti naujai gaunamą spaudą? Universiteto bibliotekai tekdavo visos šalies privalomasis egzempliorius, jos lentynos sparčiai užsipildė. Rektorius žinojo daugumą svarbiausių bėdų, jis pats asmeniškai dažnai lankydavo bibliotekos sales, skaityklas, darbo kambarius, matė sunkią saugyklų padėtį. Tada ir ryžosi didžiausiai aukai: knygų fondams buvo paskirta didelė Baltoji salė. Kai pirmas lentynų aukštas užsipildė, buvo sukaltas antrasis, vėliau trečiasis ir ketvirtasis aukštai.

Knygos VU Kolonų salėje.

Tada leista panaudoti pastogę viršuje Baltosios salės. Kai ir ši liko sausai prikimšta literatūros, tam tikslui buvo panaudotos laiptinės, įrengti sandėliukai prie jų. Ir to neužteko.

VU Kolonų salė.

Teko atiduoti koridorių, jungianti biblioteką su Kolonų sale (mažąja aula). Rektorius, gerai suprasdamas šios bibliotekos nepasotinamas problemas, ryžosi paskirti knygų saugyklai naują svarbią auką – visą Kolonų salės balkoną ir Teatro salės antrą aukštą.

VU Teatro salė.

Ypatingas rektoriaus nuopelnas buvo jo sumanymas pastatyti naują šiųdieninę knygų saugyklą gretimame pastate sunaikintame per karą. Ano meto sąlygomis tai pasirodė išties nelengvas uždavinys ir vargu, ar kas nors kitas, o ne prof. J. Kubilius, būtų įveikęs jį.

Knygos VU Teatro salėje.

Rektoriaus vardo ir plačių pažinčių paveiktos įvairios organizacijos suskubo pastatą užbaigti iki universiteto bibliotekos 400 metų sukakties švenčių. Su iškilmėmis, dalyvaujant aukštiems svečiams, naujoji saugykla pradėjo bibliotekos gyvavimo 401 metus. Negana to, labai didelėmis rektoriaus pastangomis pavyko atkurti ir restauruoti suniokotą Šv. Jonų bažnyčią, kurioje buvo parengta jubiliejinė bibliotekos paroda, o į sukakties šventę susirinko daug garbingų svečių iš kitų respublikų…

Saugyklų statyba. VUB RS F47-160.

…Prof. habl. dr. Jono Kubiliaus pažiūrą į universiteto biblioteką rodo ir tas faktas, jog jo asmeniška spaudos kolekcija, rūpestingai ir kvalifikuotai sutvarkyta, yra skirta universitetui ir perduodama į jos saugyklas, pačiam kolekcijos autoriui prižiūrint.“
 Šį kartą tiek iš VU bibliotekos istorijos.
Pagarbiai,
Valentina.
Šaltinis saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.
Istorinių interjerų iliustracijos paimtos iš:
Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. Mokslinė biblioteka 400. Vilnius, 1970.

Komentarai
  1. Endriu parašė:

    pagarba tokiam zmogui vien del meiles knygoms ir bibliotekai.

Parašykite komentarą