J. Lelevelio palaikų perlaidojimas Rasų kapinėse

2009 m. lapkričio 23 d. Valentina paskelbė kategorijose: VILNIAUS UNIVERSITETAS
Žymos:

Sveiki,

Minint 350-ąsias Vilniaus universiteto įkūrimo metines, 1929 m. spalio 9 dieną garsaus istoriko Joachimo Lelevelio palaikai buvo iškilmingai perkelti į Rasų kapines. Išliko kelios šio įvykio nuotraukos, kurias ir norėčiau čia aprašyti. Šis straipsnis turėjo pasirodyti spalio 9 d., tokiu būdu paminint 1929 m. įvykį. Tačiau norėdama pateikti perlaidojimo nuotraukas neturėjau jokios informacijos apie tai, kaip gi jis vyko. Nustebau, kad nebuvo daug rašyta apie tai. Po ilgų paieškų, kurios pareikalavo kolegių iš Bibliografinio ir Lituanistikos skyriaus pagalbos, pavyko šį bei tą sužinoti.

Tam, kad  šalia nuotraukų atsirastų ir tekstas, reikėjo peržvelgti anų laikų spaudą. Paaiškėjo, jog J. Lelevelio perlaidojimas buvo vertinamas prieštaringai. Antai PRZEGLĄD WILENSKI mini, jog daugelis nesuprato, kam reikėjo perkelti velionio palaikus iš Paryžiaus į Vilnių. Tame pačiame laikraštyje pasirodė ir apgailestavimai, jog šis įvykis nesulaukė reikiamo žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio. Tai, jog apie šį įvykį amžininkai nutyli, verčia pritarti prieštaringam jo vertinimui ne tik dėl lenkų-lietuvių (Vilniaus krašto problemos sprendimo), bet ir pačių lenkų (Vilniaus krašto – Didžiosios Lenkijos) santykių.

Plačiausiai įvykį aprašo ATENEUM WILENSKIE. Jis aptariamas bendrame Universiteto jubiliejaus kontekste. Mūsų dienomis dažniausiai aptinkama informacija, jog jubiliejus buvo skirtas Universiteto 350-osioms metinėms paminėti. Tačiau anų laikų spauda mini ir kitą jubiliejaus progą – 10-ąsias Stepono Batoro universiteto metines. Minėjimas vyko tris dienas: spalio 9, 10 ir 11.

1929 m. spalio 9 d. prasidėjo iškilmingomis mišiomis už visus mirusius ir gyvuosius Akademinės bendruomenės narius Šv. Jonų bažnyčioje. Mišias aukojo arkivyskupas Eduardas Ropas.

Centrinės Šv. Jonų bažnyčios navos viduryje buvo padaryta pakyla katafalkui su J. Lelevelio pelenais. Prie Didžiojo altoriaus susirinko Lenkijos valdžios atstovai, Vilniaus miesto bei Universiteto valdžia. Už jų stovėjo įvairių organizacijų atstovai, studentai ir miestiečiai.

Religines giesmes giedojo „Echo“ choras, vadovaujamas V. Kalinausko (Kalinovskio). Po choro iškilmingą kalbą sakė tuometinis Stepono Batoro universiteto rektorius Česlovas Falkovskis.

Toliau minėjime buvo numatytas J. Lelevelio palaikų perlaidojimas. Procesija pajudėjo nuo Šv. Jonų bažnyčios Aušros vartų link. Priekyje ėjo vėliavininkai, delegacija su vainikais, Stepono Batoro universiteto rektorius, senatas ir profesoriai, dvasininkai. Už jų, pakinkytas aštuoniais baltais žirgais, buvo tempiams vežimas su urna. Procesiją vainikavo veliono giminaičiai ir kiti garbūs svečiai.

Rasų kapinėse urna su J. Lelevelio pelenais buvo patalpinta į specialiai tam pastatytą miesto lėšomis kriptą. Į ją taip pat buvo padėtas pergamentas, kuriame surašyti visi velionio nuopelnai mokslui ir jo gyvenimo įvykiai. Pergamentą pasirašė dalyvavusieji valdžios, komitetų ir kitų organizacijų atstovai.

Kitų metų (1930 m.) spaudoje pasirodė pirmos užuominos apie paminklo J. Leleveliui pastatymą. Minima, jog visi norintys gali aukoti pinigus Stepono Batoro universiteto profesoriui Stanislovui Koscialkovskiui.

Naujas paminklas pagal skulptoriaus Boleslovo Balzukevičiaus projektą buvo pastatytas 1932 m.

Rašydama straipsnį naudojau:

ATENEUM WILEŃSKIE, 1929, rocznik 6, zeszyt 3/4.

ATENEUM WILEŃSKIE, 1930, rocznik 7, zeszyt 1/2.

PRZEGLĄD WILEŃSKIE, XII, Nr. 17.

Nuotraukos publikuotos:

Vilniaus universitetas fotografijose: leidinys skiriamas Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai, Vilnius, 2004.

Šį kartą tiek,

Valentina.

Komentarų nėra

Parašykite komentarą