f-119-128-3

Marija ir Jurgis Šlapeliai su dukromis. VUB RS F 119 – 128.

Paraginta kolegių, nusprendžiau tarti kelis žodžius nesenai mus palikusios Gražutės Šlapelytės – Sirutienės atminimui. Žymios vilniečių šeimos palikuonės dėka, Vilniaus universiteto bibliotekos fondai pasipildė Marijos ir Jurgio Šlapelių asmeniniu archyvu (Rankraščių skyriaus F 119) ir knygų kolekcija (Bendrųjų saugyklų fondai).

f-119-128-19

M. Šlapelienė su vaikais. VUB RS F 119 – 128.

M. Šlapelienė kruopščiai rinko savo laikmetį atspindinčią medžiagą ir ją saugojo: „Abu su vyru buvome knygų ne vien pardavėjai, bet ir lietuviškų spaudinių mylėtojai – jų rinkėjai…“ (M. Šlapelienės atsiminimai apie knygyną, VUB RS F 119 – 141).

Kadangi gidų blogas orientuotas į Vilniaus universiteto istoriją, nusprendžiau pateikti skaitytojams kelis faktus iš G. Šlapelytės – Sirutienės straipsnio „Lietuviai ir lituanistika lenkiškame Vilniaus universitete“, naudingus bei įdomius ne tik Universiteto gidams, bet ir visiems besidomintiems Universiteto istorija.

f-119-128-65

Šlapelių šeimos namas Pilies g., dabar muziejus. VUB RS F 119 – 128.

f-119-128-651

M. Šlapelienės ranka rašyti atsiminimai kitoje fotografijos pusėje. VUB RS F 119 – 128.

G. Šlapelytės – Sirutienės straipsnis buvo skirtas Universiteto 400 – ojo jubiliejaus minėjimui (publikuotas lietuvių dienraštyje „Draugas“ (JAV, Čikaga) šeštadieniniame kultūros priede – 1979, gruodžio mėn. 15 d.).

Nežinomu faktu man buvo tai, kad lenkiškos Universiteto 400 – ojo jubiliejaus minėjimo iškilmės vyko anksčiau negu iškilmių ceremonija Vilniuje. Lenkai Vilniaus universiteto įkūrimo datą laiko 1578 m. liepos 8 dieną, kada karalius Steponas Batoras Lvove pasirašė pirmąją Vilniaus universiteto įsteigimo privilegiją, ant kurios buvo uždėtas Lenkijos valstybinis antspaudas. Faktiškai ši privilegija, be LDK antspaudo neturėjo teisinės galios, ir ja nebuvo pasinaudota. Minėtąją privilegiją šiuo metu galima pamatyti parodoje, veikiančioje Šv. Jonų bažnyčios senojoje zakristijoje.

f-119-128-60

Marija Šlapelienė prie knygyno dabartinėje Dominikonų g. VUB RS F 119 – 128.

Lenkiškojo paminėjimo programa buvo sekanti: Iškilmingą minėjimą globojo Lenkijos primas kardinolas Steponas Višinskis, vadovavo kunigai jėzuitai, bendradarbiaujant šios mokslo įstaigos buvusiems darbuotuojams bei auklėtiniams. Iškilmės prasidėjo 1978 m. lapkričio 29 d. pamaldomis Šv. Jono arkikatedroje (Lenkijoje). Lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d. – referatai ir buvusių Stepono Batoro universiteto darbuotojų bei studentų susitikimas. Minėjimas baigiamas vėl iškilmingomis pamaldomis. Kaip pastebi G. Šlapelytė – Sirutienė, daug dėmesio buvo skirta Vilniaus universiteto 1919 – 39 m. veiklai, jos reikšmei ir tos veiklos tęstinumui Lenkijoje.

1924 m. Vilniaus universitete buvo vos 6 lietuviai studentai – laisvieji klausytojai. Tačiau nepaisant visų sunkumų įstoti į Stepono Batoro universitetą, lietuvių studentų skaičius pamažu kasmet augo. 1925 m. studentų iniciatorių būrelis nutarė steigti Vilniaus studentų sąjungą. Jai įsitvirtinus, buvo įsteigtas savišalpos fondas, knygynėlis, įvairios sekcijos (dramos, studenčių, sporto, visuomeninkų), buvo įsteigtos žalios uniforminės kepuraitės su Gedimino stulpais bei sąjungos inicialais, pagaliau 1935 m., švenčiant sąjungos dešimtmetį, buvo įsteigta vėliava.

1

Stepono Batoro universiteto laikų lietuvių studentų būrelis 1939 m. vasarą. Antroje eilėje ketvirta iš kairės – prof. Pranė Dundulienė, trečioje eilėje trečias iš kairės – Skaistutis Šlapelis. VUB RS F 97 – 42.

Pagarbiai,

Loreta Vinclovienė ir Valentina Karpova.

Komentarai
  1. Ne gidas parašė:

    Labai gaila,kad netekome kuklaus, sviesaus Zmogaus. Jos dovanoti unikalus dokumentai VUB rankrasciu skyriui visada primins Ja ne tik bibliotekos darbuotojams, bet ir kulturos tyrinetojams,kurie prisilies prie ju.
    Man likimas leme sutikti Ja ivairiuose renginiuose, kurie vykdavo M.J.Slapeliu namuose-muziejuje, ne karta kalbeti su Ja ir pajausti ne tik gilu Lietuvos kulturos vertinima, bet ir Jos ypatinga paprastuma ir nuosirduma.
    Aciu mieloms Loretai ir Valentinai, kad prisiminete ir parasete apie Ja.

Parašykite komentarą